Result

Bharati Vidyapeeth’s
Bharati Vidyapeeth’s English Medium Sr. Secondary School, CBD-Belapur, Navi Mumbai 
 CLASS XII RESULT ANALYSIS 2022-2023
 Toppers Name 
     
     
Sr. No. Name of students StreamTotal (500)Per(%)
1Chinmaya AmbreScience 454                   90.80
2Akshaya Murkar Science 453                       90.60
3Qais Shaikh Science 445                       89.00
     
1Nida Khan Commerce461                       92.20
2Balraj Jaspal Commerce442                       88.40
3Madhura Sawant Commerce440                       88.00

 

 

 

 

Bharati Vidyapeeth’s
Bharati Vidyapeeth’s English Medium Secondary School, CBD-Belapur, Navi Mumbai 
 CLASS X RESULT ANALYSIS 2022-2023
Toppers Name
    
Sr. No. Name of Students Total (600) Per %
1Prashasti Prashant Tare 56894.67
2Anuja Vishwas Dhamane 56093.33
3Sachetan Vitthal Belwadkar55091.67